Obecnie składane zamówienia zostaną wysłane po 3 czerwca, w związku ze świętem Bożego Ciała i ryzykiem utknięcia roślin w magazynach
Obecnie składane zamówienia zostaną wysłane po 3 czerwca, w związku ze świętem Bożego Ciała i ryzykiem utknięcia roślin w magazynach
In Einkaufsliste speichern
Eine neue Einkaufsliste erstellen

Regulamin

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.rosliny-magda.pl z 25 maja 2018 roku, ze zmianami 08,07,2020

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.rosliny-magda.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.rosliny-magda.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ryszard Wójcicki występującym również pod nazwą Szkółka Roślin Magda a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem ;
9. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rosliny-magda.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.rosliny-magda.pl, prowadzony jest przez Ryszard Wójcicki Nadrybie Dwór 13 21-013 Puchaczów zarejestrowane w PIORiN pod nr 06/10/10865
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ryszard Wójcicki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Osoba która nie ukończyła 18 lat nie może zostać klientem sklepu gospodarstwa.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rosliny-magda.pl, oraz w potwierdzeniu złożonego zamówienia przesyłanego drogą elektroniczną, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Założenie i prowadzenie konta klienta na stronach www.rosliny-magda.pl jest usługą bezpłatną.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z założeniem konta klienta i zgodą na przetwarzanie danych klienta w ramach złożonego zamówienia. Dane zostaną udostępnione firmie przewozowej, oraz firmie zajmującej się księgowością gospodarstwa.
3.4. Ryszard Wójcicki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ryszard Wójcicki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gospodarstwa Ogrodniczego Szkółka Roślin Magda.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów lub tegoż sklepu.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w szczególności zdjęć roślin znajdujących się na stronie.
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rosliny-magda.pl, dokonać wyboru sadzonek roślin, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.BR> W sklepie nie realizujemy zamówień o wartości poniżej 150zł brutto.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) planowanego czasu dostawy,
f) o przedsprzedaży / poza sezonem wegetacji roślin.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ryszardem Wójcickim rolnikiem ryczałtowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.(1)
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Przedmiot zamówienia to żywe rośliny, może się okazać po weryfikacji zamówienia na polu, że nie jest możliwa jego realizacja w pierwotnym kształcie. Jeśli wycofane ze sprzedaży rośliny stanowią nie więcej jak 30 % zamówienie, zamówienie będzie realizowane w tym zakresie. Jeśli odsetek wycofanych roślin jest większy, obsługa sklepu będzie się kontaktować z klientem w celu modyfikacji zamówienia. Postępowanie opisane w zasadach wysyłki roślin w Gospodarstwie Ogrodniczym Szkółka Roślin Magda
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej. Każde złożone poprzez stronę www.rosliny-magda.pl zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system na podany podczas składania zamówienia adres email. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do sprawdzenia poprawności tych danych i ich poprawienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką roślin. Kupujący składając zamówienie w sklepie pod adresem rosliny-magda.pl udziela właścicielowi sklepu, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z firmą kurierską na nadanie przesyłki zamówionej w sklepie internetowym pod adresem www.rosliny-magda.pl na jego koszt. Koszty dostawy wynoszą jak w załącznikach; cennik Polska, cennik UE. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez Kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki na adres nadawcy i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.
5.3 Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty za wysyłkę nie będzie uwzględniana na fakturze VAT RR. Uwzględnione tam będą tylko koszty towaru. Ryszard Wójcicki nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej i nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym sklep drogą e-mail przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji zamówienie należy odebrać osobiście pod adresem Nadrybie Dwór 13 lub wysyłając po zamówienie współpracującą z Kupującym firmę przewozową.
5.4 Rośliny zniszczone podczas transportu, nie z winy Kupującego, należy reklamować niezwłocznie po dostarczenia przesyłki-24 godziny, ze względu na specyfikę reklamowanego towaru, towar to łatwo psujące się rośliny. Do reklamacji należy obowiązkowo dołączyć zdjęcie uszkodzonych roślin i paczki. Po zweryfikowaniu informacji rośliny zostaną ponownie dosłane w ustalonym terminie, na koszt sprzedawcy.
5.5. Termin realizacji dostawy wynosi w sezonie ogrodniczym od marca - kwietnia od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia/pobranie lub wpłynięcia wpłaty na konto sklepu/przelew. Wyjątek stanowią rośliny określone jako "Nowości roku", dla których termin wysyłki jest ustalany oddzielnie-informacja w opisie każdej rośliny. Zamówienia składane poza sezonem ogrodniczym od listopada do kwietnia są formą przedsprzedaży. Zamówienie składające się z roślin o różnym terminie wysyłki ,czeka z wysyłką, na roślinę najpóźniej zaczynającą wegetacje
5.6. Sklep rosliny-magda.pl zastrzega, że nie zawsze może zostać zrealizowane pełne zamówienie. Braki roślin mogą być spowodowane szkodami mrozowymi, lub innymi warunkami pogodowymi oraz chorobami roślin. W takich wypadkach sposób postępowania jest dokładnie opisany w warunkach wysyłki roślin. Ewentualna nadpłata wynikła w sytuacji braku sadzonek, zostanie odesłana na konto wskazane przez kupującego lub konto z którego opłata została przelana / wpłacona. Jeśli nie ma możliwości zwrotu nadpłaty(brak kontaktu z kupującym), nadwyżka pozostaje na saldzie klienta w sklepie, w każdej chwili oddana do dyspozycji klienta. Jeśli zwrot powstałej nadpłaty ma zostać wysłany na adres klienta, klient ponosi koszty takiego zwrotu. Zwrot na konto w banku jest bez kosztowy dla klienta.
5.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rosliny-magda.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail informacji i linków do regulaminu, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia ewentualnie faktury bez VAT, płatnicy VAT mogą wystawić fakturę VAT RR na dane, które sklep udostępni na prośbę Kupującego drogą email.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego; 65 1140 2004 0000 3802 3468 6906
b) płatnością w systemach szybkich płatności w serwisie sklepu.
c) Pobranie-płatne przy odbiorze przesyłki u doręczyciela paczki.
d) gotówką przy odbiorze na miejscu

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na "wysłany". Termin automatycznego prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na "wysłane".
7.2.Automatycznie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów łatwo psujących się, jakimi są oferowane przez sklep pod adresem rosliny-magda.pl -żywe rośliny.
7.3.Ponieważ wychodzimy naprzeciw klientowi, dajemy możliwość zwrotu roślin pod warunkiem, że rośliny na podróż zostaną przez kupującego zapakowane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie w transporcie.
7.4.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [1] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja wysłana pocztą elektroniczną). Informacja powinna zawierać dane kupującego oraz numer zamówienia.
7.5.Termin zwrotu roślin to odesłanie w ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki, na koszt kupującego. Pieniądze wpłacone na poczet realizacji zamówienia zostaną zwrócone na podane przez kupującego konto, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu zamówienia.
7.6.Skutki odstąpienia od umowy przed zmianą statusu na wysłany;
a)W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed zmiana statusu paczki na "wysłany" zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
b)Zwrotu płatności dokonamy na podane przez Państwa numer konta bankowego, chyba że wyraźnie ustalono inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Ryszard Wójcicki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email; kontakt@rosliny-magda.pl lub adres Szkółka roślin Magda, Nadrybie Dwór 13; 21-013 Puchaczów. Sklep rosliny-magda.pl obowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. GSklep rosliny-magda.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep rosliny-magda.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@rosliny-magda.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sklep rosliny-magda.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia lub rachunkowością sklepu rosliny-magda.pl.
10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach realizacji zamówienia lub mailingowych przez sklep rosliny-magda.pl jeśli taka zgoda została wyrażono poprzez odpowiednie zaznaczenie w formularzu sklepu.
10.3.Co do ochrony danych osobowych klienta stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest; Ryszard Wójcicki Nadrybie Dwór 13; 21-013 Puchaczów. Adres poczty elektronicznej: kontakt@rosliny-magda.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi i danymi właściciela Gospodarstwa, wskazanymi jak wyżej. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
10.4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych sklepu rosliny-magda.pl ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych, poprzez logowanie się na swoje konto w sklepie lub drogą email, czy za pomocą obsługi sklepu www.rosliny-magda.pl.
10.5.Dane klienta udostępnione do przetwarzania zamówienia, są przetrzymywane w bazie danych sklepu www.rosliny-magda.pl do czasu, kiedy klient zażyczy sobie aby dane te usunąć lub usunie je sam logując się na swoje konto w sklepie.
10.6.Usunięcie danych osobowych z bazy klientów sklepu www.rosliny-magda.pl wiąże się z bezpowrotną utratą uzbieranych punktów lojalnościowych oraz wszelkich przyznanych do konta rabatów.
10.7.Usuniecie danych osobowych klienta z bazy danych sklepu www.rosliny-magda.pl nie jest jednoznaczne z usunięciem transakcji.
10.8.Dane transakcyjne pozostają w systemie sklepu, są one niezbędne dla prowadzonej przez sklep www.rosliny-magda.pl buchalterii

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu www.rosliny-magda.pl Ryszardem Wójcickim a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ryszardem Wójcickim a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres właściciela sklepu Ryszarda Wójcickim.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.4. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik wysyłki, Zasady wysyłki, Terminy wysyłki i Formy płatności

[1] Sklep www.rosliny-magda.pl jest prowadzony przez rolnika ryczałtowego Ryszarda Wójcickiego adres; Nadrybie Dwór 13, 21-013 Puchaczów tel. 506 046 136 email kontakt@rosliny-magda.pl adres strony sklepu internetowego www.rosliny-magda.pl

IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 597 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2021-08-30
Sehr schöne Stecklinge, die Monarde ist sehr kümmerlich ...
2021-07-12
Der Versand hat super geklappt, die Pflanzen waren zum Teil etwas mickrig, welk und braun …
pixel